© 2017 / Stichting Smederij Verhoeven / Design by A.V.
Stichting Smederij Verhoeven, gevestigd aan: Landpoortstraat 19 te Ravenstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:   Bezoekadres: Landpoortstraat 19 Ravenstein                   Secretariaat: Visstraat 6 5345 DJ Oss  Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting Smederij Verhoeven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -	Voor- en achternaam -	Geslacht -	Geboortedatum -	Adresgegevens -	Telefoonnummer -	E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smederijverhoeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Smederij Verhoeven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Geautomatiseerde besluitvorming Stichting Smederij Verhoeven neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Smederij Verhoeven) tussen zit. Stichting Smederij Verhoeven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Windows /Magix] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting Smederij Verhoeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Smederij Verhoeven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Smederij Verhoeven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Smederij Verhoeven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smederijverhoeven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Smederij Verhoeven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Smederij Verhoeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@smederijverhoeven.nl
Stichting Smederij  Verhoeven           Ravenstein
Groepsbezoek zonder smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 15 personen o Duur: 40 minuten o 1 gids / gastvrouw / gastheer aanwezig o 4 euro pp met een minimum van totaal 50euro
Prijzen bezoek aan de smederij Landpoortsraat 19 Ravenstein Versie 01-03-2019
Groepsbezoek / workshop met smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 5personen o Duur: 120 minuten o 1 smid aanwezig o 30 euro pp met een minimum van totaal 120 euro
Groepsbezoek / workshop met smeedwerk van de bezoekers. o Maximaal 5 personen o Duur: 240 minuten o 1 smid aanwezig o 50 euro pp met een minimum van totaal 200 euro
Basisschoolklas / passief model o Maximaal 2 groepen van elk max.15 leerlingen o Duur: 40 minuten per groep o 1 smid aanwezig o Inclusief speurtocht bij meer dan 15 leerlingen o Inclusief 1 hoefijzer (wordt verloot). o Per groep: 2,50 euro pp met een minimum van totaal 50 euro
Klas voortgezet onderwijs / actief model o Maximaal 2 groepen van elk max.10 leerlingen o Duur: 90 minuten per groep o 1 smid aanwezig o 10 euro pp met een minimum van 75 euro
IBAN NL71 RABO 0317 3941 26 T.n.v Stichting Smederij Verhoeven KvK 68269498
Menu